Schattdecor AG'nin Genel Satış ve Teslimatla İlgili Şart ve Koşulları

 

1.         Kapsam, Biçim

(1)   Aşağıdaki satış ve teslimatla ilgili şart ve koşulları, Satıcı (Schattdecor AG) ile müşterileri ("Alıcı") arasındaki tüm ticari ilişkiler için geçerlidir. Bu koşullar, sadece Alıcı'nın bir girişimci (Medeni Hukuk Kitabı Bölüm 14), kamu hukuku kapsamındaki bir tüzel kişi veya kamu hukuku kapsamındaki bir özel fon olması durumunda geçerlidir.

(2)   Aksi kararlaştırılmadıkça bu şart ve koşullar, Alıcı'nın sipariş verdiği anda geçerli olan metin veya en azından Satıcı'nın her ayrı durumda bunlara atıfta bulunması gerekmeden gelecekteki benzer sözleşmeler için bir çerçeve anlaşması olarak metin biçiminde kendisine iletilmiş olan son metin olarak geçerlidir. 

(3)   Bu koşullar, münhasır olarak geçerlidir. Alıcı'nın farklı, çelişen veya tamamlayıcı genel şart ve koşulları, sadece Satıcı'nın bunların geçerli olduğunu açıkça kabul etmiş olması halinde sözleşmeye dahil edilecektir. Bu muvafakat gerekliliği, örneğin Satıcı'nın, Alıcı'nın şart ve koşullarını bilerek çekincesiz olarak kendisine teslimatı gerçekleştirmesi halinde bile her türlü durumda geçerlidir.

(4)   Alıcı ile duruma göre ayrı ayrı imzalanmış olan anlaşmalar (yan anlaşmalar, ilaveler veya değişiklikler dahil) her zaman bu koşullara göre öncelik taşır. Satıcı'nın yazılı bir anlaşması veya yazılı bir onayı, aksi yöndeki kanıtlara tabi olarak bu tür sözleşmelerin içeriği açısından geçerlidir.

(5)   Alıcı'nın sözleşme ile ilgili hukuki beyanları veya bildirimleri (örneğin bir son tarih belirleme, kusurların bildirilmesi, fesih veya fiyat indirimi) yazılı olmalıdır, yani yazılı olarak veya metin şeklinde (örneğin mektup, e-posta, faks) sunulmalıdır. Yasal resmi gereklilikler ve diğer deliller, özellikle beyanda bulunan tarafın meşruiyeti konusunda şüpheler olması halinde bundan etkilenmez. 

2.         Siparişler ve Teklifler

(1)   Satıcı'nın teklifleri, bağlayıcı değildir. Satın alma sözleşmeleri, sadece Satıcı'nın yazılı bir onayı veya kabulü ile veya malların teslimatı yoluyla yapılır. Kısa süreli teslimat durumunda, sipariş onayı yerine fatura kullanılabilir.

Sözlü veya telefonla yapılan anlaşmalar, sadece yazılı olarak onaylanmaları durumunda bağlayıcıdır.

(2)   Bunlarda belirtilen kalemler, ağırlıklar ve boyutlar dahil olmak üzere Satıcı'nın belgeleri, resimleri, broşürleri, katalogları veya diğer satış belgelerindeki bilgiler, bağlayıcı olduklarının açıkça belirtilmesi dışında bağlayıcı değildir.

(3)   Satıcı tarafından belirtilen boyutlar, ağırlıklar ve miktarlar, alışılagelmiş toleranslar kapsamındadır ve Satıcı'nın teklifleri ve sipariş onaylarında kalite garantisi niteliği taşımazlar. Ölçülen değerler, serbestçe programlanabilen ilave donanım tarafından belirlenmektedir. Kalibre edilmiş ölçülmüş değerler görüntülenebilir.

3.         Siparişlerin Karşılanması

(1)   İlk siparişler, Satıcı tarafından sunulan ve Alıcı tarafından onaylanan bastırılmamış numunelere göre üretilir. Laboratuvar makinesinden gelen numunelerin şablon olarak kullanılması durumunda, üretim makinesindeki farklı baskı koşulları nedeniyle baskıda kaçınılmaz farklılıklar olabilir.  

İnci, sedefli veya özel mürekkep kullanıldığında önemli ölçüde daha büyük renk bağlantı toleransları gerekir.

(2)   Ana numuneler, Alıcı'nın daha sonraki tüm siparişleri için bağlayıcı bir şablon olarak geçerli olan ilk siparişten alınır. Orijinal numunenin değiştirilecek olması durumunda Satıcı ve Alıcı arasında yazılı bir anlaşma yapılması gerekir.

(3)   Alıcı, hiçbir şekilde Satıcı'nın ürünlerinin amaçlanan işlemeye uygunlukları açısından kontrol edilmesinden muaf değildir. Satıcı, Alıcı tarafından yapılan işlem veya işleme ve/veya işletme ve yardımcı malzemelerin kullanılmasından kaynaklanan kağıtların teknik davranışı veya görsel izlenimindeki değişiklikler ve sapmalardan sorumlu değildir. Satıcı, emprenye sürecindeki olağan en genişlemesi gibi kağıdın diğer teknik özellikleri üzerinde bir etkiye sahip değildir ve bunun için herhangi bir sorumluluk da üstlenmez.

(4)   Teslimat tarihlerinin aşılması durumunda bir tazminat talebinde bulunulamaz.  

Özellikle Satıcı'nın teslimat yükümlülüğü, yolların kapanması, grevler, lokavtlar, doğal afetler, yangın, savaş, gerekli hammadde veya yardımcı malzemelerin bulunmaması, makinelerde ve imalat tesislerinde arıza olması veya enerji temininin aksamasının yanı sıra mücbir sebep durumları gibi teslimatı kalıcı veya geçici olarak güçleştiren veya imkansız kılan koşulların ortaya çıkması durumunda ortadan kalkar. Satıcı'nın siparişin bir kısmını üretmiş olması halinde Alıcı, bitmiş ürünleri tüm sipariş için kararlaştırılmış olan şartlar göre kabul etmekle yükümlü olur.  

4.         Ücret Baskısı

(1)   Alıcı'nın kağıdı temin etmesi durumunda kağıt, ücretsiz olarak teslim edilecek ve kalitesi açısından Alıcı tarafından daha önceden kontrol edilecek ve daha sonraki işleme uygun olup olmadığı da daha sonra kontrol edilecektir. Malzemenin kalitesindeki dalgalanmalar nedeniyle ilave işlem maliyetlerinin ortaya çıkması durumunda bunlar, Alıcı tarafından üstlenilecektir.

(2)   Satıcı, teslim edilen malzemenin durumuna göre atık miktarını mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışacaktır. 

(3)  Satıcı, Alıcı tarafından teslim edilen malzemeyi bastırarak, bunu işleyerek ve / veya bunu başka malzemelerle karıştırarak ve en azından Satıcı tarafından verilen hizmetlerin miktarına göre türdeş olarak üretilmiş yeni ürünün mülkiyetine, teslim edilen malzemenin değerinin yeni imal edilmiş malzemenin değeri oranına orantılı olarak sahip olacaktır.

5.         Teslimat, Fiyatlar ve Ödeme

(1)   Teslimat, Satıcı'nın tesisinden fabrika teslimi şartlarına göre yapılacaktır. Satıcı, %10'a kadar fazla veya eksik ödeme yapma hakkını saklı tutar.

(2)   Hizmetlerin kapsamı ve teslimat konusunda sipariş onayında belirtilen fiyatlar geçerlidir. Fiyatlar, paketleme ve artı yasal oran üzerinden satış vergisi hariç olmak üzere Satıcı'nın fabrika teslimi için Euro cinsinden uygulanacaktır. Tüm sevkiyatlar, giderleri ve riski Alıcı'ya ait olmak üzere yapılacak ve Satıcı tarafından sigorta yaptırılmayacaktır.

(3)  Faturalar, fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde net (kesinti olmadan) olarak ödenecektir. Ödemenin, fatura tarihinden itibaren 10 gün içinde yapılması durumunda %3 iskonto uygulanacaktır. Banka transferleri dışındaki ödeme yöntemleri, özellikle de çekler sadece şartlı olarak kabul edilecektir. Poliçe ile ödemeye sadece önceden anlaşmaya varılmış olması halinde ve Satıcı'nın bir bedel ödemesini gerektirmeden ve iskontosuz olarak izin verilecektir. Bu miktarın Satıcı tarafından kullanılabilir olduğu gün, ödeme günü olduğu kabul edilecektir. Ödeme vadesinin aşılması halinde Satıcı, ilgili baz oranının %8 üzerindeki orandan temerrüt faizi uygulama hakkına sahip olacaktır.

(4)   Satıcı'nın bir sözleşme uyarınca avans ödemesi yapma yükümlülüğü taşıması halinde sözleşmenin imzalanmasından sonra Alıcı'nın ifa kabiliyetinin sorgulanmasına neden olan koşullardan özellikle müşteri kredi sigorta kuruluşunun Alıcı'nın kredi limitini iptal etmesi veya önemli ölçüde kısaltması veya kredi limitine ulaşılması ve Satıcı'nın ödeme talebinin tehlikeye düşmesi gibi durumlardan haberdar olunması halinde teslimatın yapılması reddedilebilir. İfanın reddedilmesi hakkı, bedelin ödenmiş olması veya bunun için teminat verilmiş olması halinde geçerli olmayacaktır. 

6.         Mülkiyetin Muhafazası

(1)   Her türlü tali talip, tazminat talepleri ve çek ve poliçelerin nakde çevrilmesi dahil olmak üzere satış sözleşmesinden ve devam eden ticari ilişkiden kaynaklanan tüm mevcut ve gelecekteki taleplerin tam olarak ödenmesine kadar mallar Satıcı'nın mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Alıcı, aşağıdaki hükümleri dikkate alarak malları işleme ve satma hakkına sahiptir:

(2)   Alıcı'nın ticari faaliyetin normal seyri sırasında mülkiyetin muhafazasına tabi olan malları işleme yetkisi, herhangi bir zamanda izin verilen, Satıcı tarafından iptali saklı kalmak üzere Alıcı'nın finansal durumunda devamlı bir bozulma olması veya Alıcı'nın varlıklarına karşı iflas veya tasfiye işlemlerinin başlatılması durumunda sona erer.

(3)   Malları Satıcı adına ve hesabına işleyen Alıcı, mülkiyetin muhafazasına tabi olan malları işleyerek Medeni Kanun Kitabı Madde 950 uyarınca yeni ürün üzerinde mülkiyet hakkı elde etmez. Mülkiyetin muhafazasına tabi olan malların işlenmesi veya diğer ürünlerle karıştırılması veya harmanlanması durumunda Satıcı, mallarının yeni ürünün toplam değeri oranına göre yeni üründe müşterek mülkiyet hakkına sahip olur.

(4)   Alıcı, işbu şartlar uyarınca mülkiyetin muhafazasına tabi olan malların yeniden satışından elde edilen tüm tali haklarla birlikte alacakları, malların işlenmiş, karıştırılmış veya harmanlanmış olması ve Satıcı'nın fatura değeri tutarında bunların ortak mülkiyetini elde etmiş olması halinde Satıcı'ya temlik etmektedir. Bu temlik sonucunda Satıcı, mülkiyetin muhafazasına tabi olan malların fatura değeri ve ürünün fatura değeri ile ilgili olarak ilgili satın alma bedeli talebinin bir bölümüne hak kazanır. Alıcı'nın bu alacağı reel faktoring çerçevesinde satmış olması halinde alacağı, bunun yerini alan faktöre karşı Satıcı'ya temlik eder ve satıştan elde ettiği gelirleri derhal Satıcı'ya iletir. Satıcı, bu temliki kabul eder.

(5)  Satıcı, Alıcı'nın ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği veya finansal durumunun önemli ölçüde bozulmadığı sürece temlik edilen alacakları tahsil etmeyecektir. Tahsil etme yetkisi, ödemede temerrüde düşülmesi ve Alıcı'nın varlıklarında önemli bir bozulma olması halinde sona erer. Böyle bir durumda Satıcı, Alıcı tarafından temlik konusunda müşteriye bilgi vermek ve alacağı kendisi tahsil etmek üzere yetkili kılınır. Talep üzerine Alıcı, Satıcı'ya, Satıcı'nın hak kazandığı taleplerin kesin listesi ile birlikte alıcıların isimleri ve adresleri, her alacağın miktarı, fatura tarihi, vs. gibi bilgileri vermek ve temlik edilmiş alacakların tahsili için gerekli tüm bilgileri vermek ve bu bilgilerin kontrol edilmesi için izin vermekle yükümlü olacaktır. Alıcı'nın temlik edilmiş alacaklarla ilgili olarak aldığı miktarlar, transfer için ayrı tutulacaktır. Alıcı, Satıcı'nın kendisine başka bir talimat vermemesi durumunda alacakları kendisi tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

(6)   Satıcı'nın ayrı ayrı taleplerinin bir cari faturaya dahil edilmesi ve bakiyenin çekilmesi ve tahakkuk etmesi halinde mülkiyetin muhafazası devam edecektir. Satıcı, sadece tahakkuk etmiş soyut nihai bakiye için değil aynı zamanda nedensel bakiye için de mülkiyetin muhafazası hakkına sahiptir. 

Alıcı, Satıcı'nın talebi tutarındaki bakiye alacaklarını, Medeni Hukuk Kitabı Madde 355 uyarınca Satıcı'ya temlik edecektir.

(7)   Satıcı, mülkiyetin muhafazası yoluyla sağlanan teminatın, teminat altına alınacak alacağın tutarını % 10 aşması durumunda tam olarak ödemesi yapılmış teslimatları, Alıcı'nın talimatlarına uygun olarak serbest bırakır.

(8)   Mülkiyetin muhafazasına tabi olan malların veya temlik edilmiş alacakların teminat olarak rehin verilmesi veya temlik edilmesine izin verilmemektedir. Satıcı'ya, her türlü haciz konusunda haciz alacaklısı belirtilerek derhal bilgi verilecektir.

(9)   Satıcı'nın mülkiyetin muhafazası nedeniyle teslim edilmiş olan malları geri alması durumunda sözleşme, sadece Satıcı'nın bunu açıkça beyan etmesi halinde iptal edilecektir. Satıcı'nın geri almış olduğu alıkonulan mallara ilişkin alacaklar, kendi takdirine bağlı olarak ödenmiş kabul edilebilir. 

(10) Alıcı, mülkiyetin muhafazasına tabi olan malları, Satıcı için ücretsiz olarak muhafaza eder. Bunları yangın, hırsızlık ve su baskını gibi olağan risklere karşı olağan ölçüde sigorta ettirmek zorundadır. Alıcı, bu şartlar uyarınca taleplerine tekabül eden, Satıcı'ya tazminat ödemekle yükümlü olan sigorta şirketleri veya başka kişilere karşı yukarıda belirtilen türde zararla ilgili tazminat taleplerinden feragat etmektedir.

(11) Mülkiyetin muhafazasından ve bu şartlarda belirtilen her türlü özel biçimlerden kaynaklanan haklar, Satıcı'nın, Alıcı lehine üstlenmiş olduğu koşula bağlı yükümlülüklerden tam olarak ibra edilmesine kadar geçerli olacaktır.

7.         Satıcı'nın Garantisi

(1)   Alıcı'nın mali koşullarında bir bozulma olduğunun bilinmesi veya Alıcı'nın bir ödemede temerrüde düşmesi halinde Satıcı, henüz vadesi gelmemiş olanlar da dahil olmak üzere tüm ödenmemiş faturaların derhal ödenmesini talep etme hakkına sahip olur ve malların tesliminden önce tüm gerçekleşmemiş teslimatlar için ödeme yapılması talep edilir.

(2)   Satıcı, temerrüt faizi de dahil olmak üzere fatura tutarlarının tam olarak ödenmesine kadar devam eden bir sözleşme kapsamında başka bir teslimat yapmakla yükümlü olmayacaktır. Satıcı, ayrıca Medeni Hukuk Kitabı Madde 326 uyarınca kendisine tanınan haklara sahip olacaktır.

 (3)   İtiraz edilen karşı taleplerin, ödenecek fatura tutarlarından mahsup edilmesine ve herhangi bir kesinti yapılmasına izin verilmez. Özellikle mallarla ilgili şikayetler olması halinde Alıcı, konunun açıklığa kavuşturulmasına kadar fatura tutarlarının ödenmesini durdurma veya fatura tutarlarını kendi takdirine göre azaltma hakkına sahip olmayacaktır. 

8.         Telif Hakları

(1)   Alıcı tarafından sağlanan numuneler ve sanat eserleri kullanırken, hiçbir üçüncü taraf hakkının ihlal edilmemesinin sağlanmasından Alıcı sorumludur. Alıcı’nın, Satıcı'yı üçüncü tarafların taleplerine karşı ibra etmesi ve meydana gelen zarar için tazminat ödemesi gerekir.

(2)  Satıcı'nın numuneleri ve sanat eserleri, Alıcı'ya fatura edilmiş olması halinde bile, muvafakati olmadan kullanılamaz ve mülkiyetinde kalmaya devam eder.

9.         Kusurların Bildirilmesi

Harici olarak belirlenmeleri mümkün olan kusurlar (nakliye hasarı, vs.) teslimatı yapan nakliyeciye mallar teslim alındıktan hemen sonra bildirilmelidir. Diğer kusurlar, Satıcı'ya 14 gün içinde yazılı olarak bildirilecek ve ilgili numuneler sunulacaktır. Kusurlu oldukları Satıcı tarafından kabul edilen mallar için Alıcı, sadece satın alma bedelinde bir indirim yapılmasını veya diğer tüm talepler hariç olmak üzere malların iade edilmesinden sonra kusursuz malların teslim edilmesini talep edebilir. Kusurlar konusundaki tüm taleplere ilişkin zaman aşımı süresi, riskin devrinden sonra 12 ay olarak hesaplanır. Malların kullanılması veya işlenmesinden sonra hiç bir sorumluluk söz konusu olmaz.   

10.       İfa yeri, geçerli hukuk ve yargı yeri

(1)   Rosenheim, teslimat ve ödeme için ifa yeridir.

(2)   Satıcı ve Alıcı arasındaki tüm hukuki ilişkiler konusunda Federal Almanya Cumhuriyeti medeni hukuku geçerlidir. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) hariç tutulmaktadır.

(3)   Her iki taraf için de yargı yeri, Almanya'nın Rosenheim kentidir. Ancak Satıcı, Alıcı'nın genel yargı yerinde de dava açma hakkına sahiptir.

11.       Ayrılabilirlik Maddesi

Bir hükmün herhangi bir nedenle tamamen veya kısmen geçersiz veya hukuki olarak hükümsüz olması halinde diğer anlaşmaların geçerliliği etkilenmez. Alıcı ve Satıcı, geçersiz bir anlaşmanın mümkün olması halinde ekonomik başarısına eşdeğer geçerli bir anlaşma ile değiştirilmesini kabul eder. Aynı hüküm, bir boşluk olması halinde de geçerlidir.

Ekim 2020 itibarı ile